Yes, please! No, thanks!

We noticed you’re visiting our site from North America. Would you like to visit our Alpha Wax USA website?

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN LEVERING ALPHA WAX B.V.

1. DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering (hierna ‘algemene voorwaarden’) wordt met de “Koper” bedoeld: de persoon die een aanbod van Alpha Wax B.V. accepteert voor de verkoop van Goederen of degene wiens bestelling van Goederen wordt geaccepteerd door Alpha Wax B.V. Met Goederen wordt bedoeld: Goederen die Alpha Wax B.V. dient te leveren op grond van de overeenkomst die is gesloten met de Koper in overeenstemming met deze voorwaarden.
2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per fax of langs elektronische weg.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en orderbevestigingen van Alpha Wax B.V. en van de overeenkomsten die Alpha Wax B.V. sluit met de Koper.
Het accepteren van een offerte van Alpha Wax B.V. of het sluiten van een overeenkomst met Alpha Wax B.V. waarin naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
3. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN
1. Elk aanbod van Alpha Wax B.V. wordt vrijblijvend gedaan ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld. Aangezien alle aanbiedingen betrekking hebben op individuele zaken, gelden offertes uitsluitend voor zover zaken niet voor acceptatie zijn verkocht.
2. Er zal tussen de Koper en Alpha Wax B.V. geen overeenkomst bestaan totdat Alpha Wax B.V. de Koper een orderbevestiging heeft gestuurd waarin de ontvangst en de acceptatie van de order van de Koper worden bevestigd.
3. Alpha Wax B.V. heeft het recht een opdracht te annuleren, indien er zich evidente fouten of onzorgvuldigheden voordoen met betrekking tot de Goederen of indien er Goederen niet beschikbaar zijn.
4. Alpha Wax B.V. is bevoegd, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Alle beschrijvingen bij de offertes (gewicht, aantal, kleur et cetera) worden zorgvuldig opgesteld. Alpha Wax B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of tekortkomingen bij deze beschrijvingen.
6. Alpha Wax B.V. is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten ter zake van door Alpha Wax B.V. (eventueel in samenwerking met de Koper) samengestelde en ontworpen Goederen.

4. PRIJZEN
1. Indien tussen de dag van aanbieding en de verkoopovereenkomst – zelfs als Alpha Wax B.V. een bindende aanbieding heeft gedaan – of tussen de dag van de verkoopovereenkomst en de levering zich een prijswijziging voordoet op de Goederen die zijn aangeboden of verkocht, als gevolg van prijswijzigingen van materialen, productiekosten, importheffingen, belastingen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en transportkosten, dan heeft Alpha Wax B.V. het recht om deze kostentoename in rekening te brengen, dan wel de order te annuleren, zonder dat de Koper ter zake enig recht op schadevergoeding heeft.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen luiden alle door Alpha Wax B.V. opgegeven prijzen in Euro, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten.

5. BTW
Indien de levering wordt beschouwd als een transactie binnen de EU en er 0% BTW in rekening wordt gebracht (op grond van artikel 28 lid onder A van de EC Directive 91/680), dan is de Koper verplicht om Alpha Wax B.V. schriftelijk en tijdig voorafgaand aan het tijdstip van de levering – onder de voorwaarde dat de Koper het transport regelt – door te geven welk BTW nummer de Koper gebruikt voor iedere afzonderlijke transactie en dat het product wordt verscheept naar een andere EU-lidstaat door of namens de Koper. Indien Alpha Wax B.V. er voldoende van overtuigd is dat het bewijzen van het bovenstaande kan vergaren en het vervolgens 0% BTW in rekening brengt, dan zal de Koper Alpha Wax B.V. zo spoedig mogelijk voorzien van de documenten die bewijzen dat het product werd geëxporteerd naar een EU-lidstaat. De Koper is verantwoordelijk voor de Btw-afdracht, mogelijke BTW toeslagen of heffingen die Alpha Wax B.V. dient te betalen aan de Belastingdienst, indien blijkt dat de bovenstaande documenten niet op tijd zijn geleverd aan Alpha Wax B.V. Indien het BTW nummer niet op tijd kan worden bevestigd door de belastingautoriteiten, of indien er tijdens controle door de belastingautoriteiten blijkt dat het BTW nummer niet kan worden gebruikt, dan wordt de levering beschouwd als een interne levering en zal er vervolgens BTW in rekening worden gebracht.

6. LEVERING
1. Alle genoemde leverdata kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Alpha Wax B.V. is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de Koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Alpha Wax B.V. hieraan geen gevolg heeft gegeven.
2. Levering vindt plaats op basis van de overeengekomen voorwaarden van de internationale regels voor de interpretatie van handelsbepalingen, de zgn. INCO Terms, de International Commercial Terms (volgens de laatste versie van de INCO Terms).
3. Alpha Wax B.V. behoudt zich het recht voor de Goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.
4. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de Koper, schort de leveringsverplichting van Alpha Wax B.V. op.

7. VERPLICHTING DE GOEDEREN IN ONTVANGST TE NEMEN
De Koper is verplicht de Goederen af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper weigert om de Goederen in ontvangst te nemen of verzuimt om informatie of instructies te geven die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de Goederen voor risico van de Koper worden opgeslagen. In dat geval zal de Koper alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de opslagkosten en de transportkosten, verschuldigd zijn. Tevens heeft Alpha Wax B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade (inclusief eventuele minderopbrengst) te vorderen.

8. RECLAMES
1. De Koper dient de Goederen te (laten) controleren bij levering. Terwijl hij dit doet, moet de Koper controleren of de Goederen overeenstemmen met de overeenkomst, dat wil zeggen:
? of de juiste Goederen zijn afgeleverd,
? of de Goederen die zijn geleverd voldoen aan hetgeen is overeengekomen voor wat betreft de omvang (bijvoorbeeld de aantallen en de hoeveelheden),
? of de geleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze niet aanwezig zijn – aan de eisen die zijn vastgesteld voor een normaal gebruik en/of handelsdoelen.
2. Indien er zichtbare defecten of tekortkomingen worden gevonden, dan dient de Koper deze bij de levering schriftelijk te melden op de transportdocumenten (de vrachtbrief/ “bill of lading”) en deze tevens afzonderlijk schriftelijk aan Alpha Wax B.V. ter kennis te brengen uiterlijk binnen 24 uur na levering.
3. De Koper dient niet-zichtbare defecten schriftelijk aan Alpha Wax B.V. kenbaar te maken direct na de ontdekking ervan, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de levering.
4. Indien het geleverde in aantallen, hoeveelheid, maten en gewichten minder dan 15% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal de Koper desondanks gehouden zijn het geleverde te accepteren. In dat geval heeft de Koper geen recht op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en hetgeen is overeengekomen.
5. Zelfs indien de Koper tijdig een klacht indient, zal de verplichting blijven bestaan om te betalen en om geplaatste orders in ontvangst te nemen. De Koper is niet gerechtigd om enige betaling die verschuldigd is aan Alpha Wax B.V. te verrekenen met een claim die hij tegen Alpha Wax B.V. aanvoert. Goederen mogen uitsluitend worden teruggezonden naar Alpha Wax B.V. met een voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. BETALING
1. Tenzij er nadrukkelijke schriftelijke overeenstemming is getroffen die het tegendeel aantoont, dienen betalingen te zijn geschied binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
2. Indien de betaling niet is ontvangen door Alpha Wax B.V. binnen de overeengekomen termijn, dan is de Koper van rechtswege in verzuim en de Koper zal Alpha Wax B.V. een maandelijkse rente van 1% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum. Alpha Wax B.V. behoudt onder alle voorbehoud haar recht om het verschuldigde bedrag op te eisen inclusief kosten voor buiten justitiële vordering op de basis van de prijsnormen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kosten zullen verschuldigd zijn in aanvulling op de kosten voor de procedures bij justitiële vordering. Indien Alpha Wax B.V. kan aantonen dat zij hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen deze eveneens in aanmerking komen voor compensatie door de Koper.
3. Alle betalingen zullen volledig worden voldaan. De Koper heeft niet het recht om enig bedrag in te houden op de factuur, met een claim die hij beweert te hebben op Alpha Wax B.V.
4. Alpha Wax B.V. heeft het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Koper zekerheid te eisen (waaronder vooruitbetaling) dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Indien de Koper een dergelijke zekerheid niet levert, heeft Alpha Wax B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten en uiteindelijk de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

10a. EIGENDOMSVOORBEHOUD (Voor kopers niet zijnde gevestigd in Duitsland)
1. Het eigendomsrecht over de Goederen die zijn geleverd door Alpha Wax B.V. zal niet overgaan op de Koper totdat Alpha Wax B.V. de volledige betaling voor de Goederen heeft uitbetaald gekregen, en tevens volledige betaling voor alle andere door Alpha Wax B.V. geleverde Goederen en totdat de Koper aan al zijn andere verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van Alpha Wax B.V. voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering.
2. De Koper zal het recht hebben om de Goederen te verkopen die door Alpha Wax B.V. zijn geleverd, binnen het kader van zijn normale zakelijke bedrijfsvoering. Het is de Koper echter niet toegestaan de Goederen in het kader van zijn normale zakelijke bedrijfsvoering te verkopen op het moment dat door de Koper surseance van betaling is gevraagd of de Koper in staat van faillissement is verklaard.
3. Indien de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen of indien er een goed gefundeerde reden is om aan te nemen dat hij dat niet zal doen, dan zal Alpha Wax B.V. gerechtigd zijn om op elk gewenst moment van de Koper te eisen dat deze de Goederen retourneert aan Alpha Wax B.V. en om, indien de Koper hier geen gehoor aan geeft, vervolgens toegang te hebben tot welke bedrijfslocatie van de Koper of welke locatie van derden ook, waar de Goederen worden opgeslagen en om de Goederen weer in haar bezit te stellen.
4. De Koper zal niet het recht hebben om de Goederen die het eigendom blijven van Alpha Wax B.V. op enige wijze als onderpand aan te wenden, deze in te schrijven als eigendom of in rekening te brengen voor welke schuldplichtigheid ook, maar indien de Koper dit doet, zullen alle gelden die de Koper verschuldigd is aan Alpha Wax B.V. openstaand en opeisbaar worden.

10b. EIGENDOMSVOORBEHOUD (voor kopers die gevestigd zijn in Duitsland)
1. Het eigendomsrecht over de geleverde Goederen blijft voorbehouden voor de waarborging van alle aanspraken waarop Alpha Wax B.V. op grond van de huidige en op grond van toekomstige zakelijke relaties tot aan de vereffening van alle saldo’s jegens de Koper en zijn concernvennootschappen recht heeft. Het eigendomsrecht van Alpha Wax B.V. heeft ook betrekking op de, door verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, tot stand komende nieuwe zaak. De Koper vervaardigt de nieuwe zaak voor Alpha Wax B.V. zonder dat hij hierover het eigendomsrecht verkrijgt, en houdt deze zaak in bewaring voor Alpha Wax B.V. Hieruit ontstaan voor hem geen aanspraken jegens Alpha Wax B.V.
2. Bij verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met goederen van andere leveranciers, wier eigendomsrechten eveneens betrekking hebben op de nieuwe zaak, verkrijgt Alpha Wax B.V. samen met deze leveranciers
– met uitsluiting van de mede-eigendomverkrijging van de Koper
– het mede-eigendomsrecht over de nieuwe zaak, waarbij het mede-eigendomsaandeel van Alpha Wax B.V. overeenkomt met de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen van Alpha Wax B.V. tot de totale factuurwaarde van alle meeverwerkte, onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen.
3. De Koper draagt als zekerstelling reeds nu zijn vorderingen uit de verkoop van de huidige en toekomstige onder eigendomsvoorbehoud geleverde en te leveren Goederen met alle nevenrechten in de omvang van het eigendomsaandeel van Alpha Wax B.V. over aan Alpha Wax B.V.
4. Bij de verwerking in het kader van een werkovereenkomst wordt de werkloonvordering voor het evenredige bedrag van de factuur van Alpha Wax B.V. voor de meeverwerkte, onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen reeds nu aan Alpha Wax B.V. overgedragen. Zolang de Koper zijn verplichtingen jegens Alpha Wax B.V. uit de zakelijke relatie naar behoren nakomt, mag hij in het kader van zijn normale zakelijke bedrijfsvoering over de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Alpha Wax B.V. rust, beschikken en de aan Alpha Wax B.V. overgedragen vorderingen zelf incasseren.
5. In geval van betalingsverzuim of indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid of de kredietwaardigheid van de Koper, is Alpha Wax B.V. gerechtigd de overgedragen vorderingen te incasseren en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te nemen.
6. Cheque-/wisselbetalingen gelden pas na inning door de Koper als voldaan.
7. Alpha Wax B.V. verplicht zich ertoe de Goederen onder eigendomsvoorbehoud vrij te geven indien en voor zover de waarde van deze Goederen de vorderingen van Alpha Wax B.V. met 150% of meer overschrijdt.
8. Op overeenkomsten betreffende eigendomsvoorbehoudsrechten is uitsluitend Duits recht van toepassing.

11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Tenzij het nadrukkelijk is voorzien in deze voorwaarden en bepalingen, biedt Alpha Wax B.V. geen enkele garantie met betrekking tot de Goederen.
2. Onderworpen aan de hieronder uiteengezette voorwaarden, biedt Alpha Wax B.V. de garantie dat de Goederen zullen overeenstemmen met de standaard specificaties zoals die in acht werden genomen op het moment van levering van de Goederen en tevens met de inhoud van welke andere schriftelijke garantie ook die door Alpha Wax B.V. is afgegeven ten gunste van de Koper met betrekking tot de Goederen.
3. De bovenstaande garantie wordt afgegeven door Alpha Wax B.V. en is onderworpen aan de voorwaarden dat de garantie zoals vastgelegd in deze passage alleen van toepassing is op defecten aan de producten die worden geleverd door Alpha Wax B.V., onder de voorwaarde dat deze producten in een niet bewerkte staat verkeren. Alpha Wax B.V. zal geen andere garantie uit laten gaan die voorrang krijgt op deze garantie en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, tenzij hier nadrukkelijk anderszins een regeling voor is getroffen.
4. Iedere reclame van de Koper die is gebaseerd op welk effect op de kwaliteit of staat van de Goederen ook, of indien de Goederen niet voldoen aan de specificatie, zal (of de levering nu is geweigerd door de Koper, of niet) overeenkomstig de bepalingen uit artikel 8 kenbaar gemaakt worden aan Alpha Wax B.V. Indien de Koper Alpha Wax B.V. niet dienovereenkomstig op de hoogte stelt, zal de Koper niet het recht hebben om de Goederen te weigeren en zal Alpha Wax B.V. geen aansprakelijkheid hebben voor een dergelijk defect of gebrek en de Koper zal eraan gebonden zijn om de prijs voor de Goederen te betalen, als waren de Goederen geleverd in overeenstemming met de overeenkomst.
5. Indien er, naar het oordeel van Alpha Wax B.V., een geldige reclame met betrekking tot welk van de Goederen ook aan Alpha Wax B.V. bekend wordt gemaakt in overeenstemming met deze bepalingen, en die is gebaseerd op enig defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of het niet kunnen voldoen aan de specificaties, dan zal Alpha Wax B.V. het recht hebben om de Goederen te vervangen (of het betreffende deel ervan) zonder verdere kosten, of naar het eigen vrije inzicht van Alpha Wax B.V. een vergoeding voor de prijs van de Goederen (of een proportioneel deel van de prijs) te betalen aan de Koper, maar Alpha Wax B.V. zal geen enkele verdere aansprakelijkheid hebben ten aanzien van de Koper.
6.Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Alpha Wax B.V. en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Alpha Wax B.V. nimmer aansprakelijk voor enige door de Koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 11.6 op Alpha Wax B.V. enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken Goederen.
8. De Koper zal Alpha Wax B.V. schadeloos stellen en volledig en effectief onaangetast houden van welke aansprakelijkheid ook tegenover welke derde partij ook, hoe dan ook (hetzij contractueel of anderszins) in navolging op de levering van de Goederen aan de Koper voortvloeiend uit, ten opzichte van of in verband met welk defect aan de Goederen ook en/of welk verlies, letsel of welke schade van welke aard ook (hetzij direct, indirect of anderszins tevens omvattend maar niet beperkt tot welk verlies aan winst ook en/of welk daaruit voortvloeiend bijzonder verlies of schade volgens welke beschrijving ook, voortvloeiend uit, ten opzichte van of in verband met de levering van de Goederen of hun gebruik of de wederverkoop ervan).

12. OVERMACHT
Alpha Wax B.V. zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Koper of als zijnde in gebreke blijvend worden beschouwd ten aanzien van het contract, voor welke vertraging in de uitvoering of welke nalatigheid om welke verplichting van Alpha Wax B.V. dan ook uit te voeren met betrekking op de Goederen, indien de vertraging of nalatigheid het gevolg zijn van welke oorzaak ook die valt buiten de redelijke vermogens van Alpha Wax B.V. (lees: overmacht). Overmacht zal omvatten, maar is niet beperkt tot, de volgende omstandigheden: resoluties en maatregelen van welke overheid (welk instituut) ook, arbeidsconflicten, tekorten aan werk, tekorten aan ruwe grondstoffen of onderdelen, defecten of vertragingen in het transport, het niet nakomen, het slecht nakomen of het niet op tijd nakomen van de verplichtingen door de leveranciers en andere contractpartijen van Alpha Wax B.V. Indien een situatie van overmacht meer dan zes maanden duurt, zal Alpha Wax B.V. het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen voor wat betreft Goederen die nog niet geleverd zijn. De Koper is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

13. INSOLVENTIE
Indien de Koper failliet wordt verklaard of het eigen faillissement heeft aangevraagd of een moratorium op de betalingen, indien de Belastingdienst een beslag heeft gelegd op enig voorwerp van de Koper, indien de Koper besluit om zijn bedrijf te staken, te sluiten of te liquideren, indien de Koper een regeling aanbiedt aan zijn crediteuren of indien de Koper kennelijk niet meer in staat blijkt te zijn om te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen, dan zal Alpha Wax B.V. het recht hebben om te verklaren dat alle overeenkomsten met de Koper ontbonden zijn zonder tussenkomst van een rechtbank. In dat geval is de Koper verplicht om de Goederen waar niet volledig voor betaald is te retourneren aan Alpha Wax B.V. met onmiddellijke ingang.

14. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten die zijn gesloten met Alpha Wax B.V. en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen de Koper en Alpha Wax B.V. zal worden beoordeeld door de binnen de vestigingsplaats van Alpha Wax B.V. bevoegde Nederlandse rechter, zulks onverminderd de bevoegdheid van Alpha Wax B.V. om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Geschillen tussen Alpha Wax B.V. en kopers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is het Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Amsterdam.

15. WIJZIGINGEN IN DE BEPALINGEN
Alpha Wax B.V. kan deze bepalingen amenderen. Deze veranderingen zullen van kracht worden op de vermelde datum van inwerkingtreding. De Koper zal op de hoogte worden gesteld van welke amendementen ook door middel van een melding op de website van Alpha Wax B.V.. Alpha Wax B.V. zal de gewijzigde bepalingen binnen een redelijke termijn aan de Koper doen toekomen. Indien om welke reden ook een deel van deze bepalingen en voorwaarden onuitvoerbaar is, dan zal de geldigheid van de overige bepalingen en voorwaarden van kracht blijven.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in 15 december 2011 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28100038.